Vui lòng đăng nhập trước để chơi trò chơi
Array ( [vip1] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP&nbsp;1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU XUỐNG HẠNG&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ&nbsp;H&Agrave;NG NG&Agrave;Y <br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ&nbsp;H&Agrave;NG NG&Agrave;Y <br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y <br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.40%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG&nbsp;TH&Aacute;NG</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip_term] => <p><span style="color: #ffffff;">1. Mỗi cấp độ VIP đạt doanh thu v&agrave; tiền gửi t&iacute;ch lũy sẽ tự động n&acirc;ng cấp.</span><br /><span style="color: #ffffff;">2. Duy tr&igrave; cấp VIP được t&iacute;nh 30 ng&agrave;y một lần, Nếu kh&ocirc;ng đạt được mục ti&ecirc;u doanh thu sẽ tự động bị hạ cấp.</span><br /><span style="color: #ffffff;">3. (TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT) chỉ c&oacute; thể được nhận mỗi năm một lần.</span><br /><span style="color: #ffffff;">4. (TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP) chỉ c&oacute; thể được nhận một lần cho mỗi cấp VIP.</span><br /><span style="color: #ffffff;">5. (QU&Agrave; TẶNG TH&Aacute;NG) chỉ c&oacute; thể được nhận một lần cho mỗi cấp VIP.</span><br /><span style="color: #ffffff;">6. Tất cả tiền thưởng phải đạt được mục ti&ecirc;u doanh thu trước khi c&oacute; thể r&uacute;t.</span><br /><span style="color: #ffffff;">7. (V&Eacute; KỲ NGHỈ) vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ bộ phận chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng để biết th&ecirc;m chi tiết.</span><br /><span style="color: #ffffff;">8. K9WIN c&oacute; quyền giải th&iacute;ch, thay đổi v&agrave; v&ocirc; hiệu h&oacute;a c&aacute;c quy định của th&agrave;nh vi&ecirc;n VIP.</span><br /><span style="color: #ffffff;">9. &Aacute;p dụng Điều khoản &amp; Điều kiện Khuyến mại Chung.</span></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 254px; top: 87px;">&nbsp;</div> [vip2] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">200,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">130,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">288,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">288,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.45%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.45%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG&nbsp;TH&Aacute;NG</td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffff00;"><a style="color: #ffff00;" href="https://www.thegioididong.com/may-tinh-bang/ipad-pro-m2-11-inch">APPLE&nbsp;IPAD PRO M2 11INCH</a></span><br />(KHI T&Iacute;CH LŨY THUA&nbsp;400 TRIỆU&nbsp;TRONG TH&Aacute;NG)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip3] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">1,800,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">300,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">230,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">388,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">388,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG&nbsp;TH&Aacute;NG</td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffff00;"><a style="color: #ffff00;" href="https://www.dienmayxanh.com/dien-thoai/iphone-15-pro-max?utm_flashsale=1">IPHONE 15 PRO MAX 256GB</a></span><br />(KHI T&Iacute;CH LŨY THUA&nbsp;600 TRIỆU&nbsp;TRONG TH&Aacute;NG)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip4] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">3,500,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">500,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">380,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">688,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">688,000&nbsp;đồng<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.55%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.55%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG&nbsp;TH&Aacute;NG</td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffff00;"><a style="color: #ffff00;" href="https://www.thegioididong.com/may-tinh-de-ban/imac-24-inch-2023-4-5k-m3-16gb">APPLE IMAC M3 24INCH</a></span><br />(KHI T&Iacute;CH LŨY THUA&nbsp;800 TRIỆU&nbsp;TRONG TH&Aacute;NG)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip5] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">6,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">800,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">680,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">888,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">888,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.60%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.60%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG&nbsp;TH&Aacute;NG</td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffff00;"><a style="color: #ffff00;" href="https://www.honda.com.vn/xe-may/san-pham/winner-x-2024">HONDA WINER X 2024</a></span><br />(KHI T&Iacute;CH LŨY THUA&nbsp;1 TỶ TRONG TH&Aacute;NG)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip6] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">8,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">1,288,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">1,288,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.65%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG&nbsp;TH&Aacute;NG</td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffff00;"><a style="color: #ffff00;" href="https://www.honda.com.vn/xe-may/san-pham/sh-mode-125">HONDA&nbsp;SH MODE 125</a></span><br />(KHI T&Iacute;CH LŨY THUA&nbsp;1 TỶ 2 TRONG TH&Aacute;NG)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: center; white-space-collapse: preserve;">&nbsp;</span></p> [vip7] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">20,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">2,200,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">1,888,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">1,888,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.70%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG&nbsp;TH&Aacute;NG</td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffff00;"><a style="color: #ffff00;" href="https://kingsport.vn/ghe-massage-kingsport-g94-black.html">GHẾ MASSAGE KINGSPORT&nbsp;G94</a></span><br />(KHI T&Iacute;CH LŨY THUA&nbsp;1 TỶ 4 TRONG TH&Aacute;NG)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip8] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">30,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">3,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">3,800,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">2,888,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">2,888,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.80%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.80%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG&nbsp;TH&Aacute;NG</td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffff00;"><a style="color: #ffff00;" href="https://baochauelec.com/dan-nghe-nhac-va-hat-karaoke-jbl-02">D&Agrave;N KARAOKE JBL 02</a></span><br />(KHI T&Iacute;CH LŨY THUA&nbsp;1 TỶ 6&nbsp;TRONG TH&Aacute;NG)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-family: Arial; font-size: 13px; text-align: center; white-space-collapse: preserve;">&nbsp;</span></p> [vip9] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP 9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">50,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">5,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">7,000,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">3,888,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">3,888,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">0.90%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">0.90%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG&nbsp;TH&Aacute;NG</td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffff00;"><a style="color: #ffff00;" href="https://www.dienmayxanh.com/tivi/tivi-neo-qled-samsung-8k-65-inch-qa65qn800d">TIVI SAMSUNG NEO 8K 65INCH</a></span><br />(KHI&nbsp;T&Iacute;CH LŨY&nbsp;THUA 1 TỶ 8 TRONG TH&Aacute;NG)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> </tbody> </table> [vip10] => <table style="height: 657px;" width="387"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N</td> <td style="text-align: center;">VIP&nbsp;10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU T&Iacute;CH LŨY (TRONG TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">BẰNG LỜI MỜI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN GỬI T&Iacute;CH LŨY&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">BẰNG LỜI MỜI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DOANH THU DUY TR&Igrave;&nbsp;(TRONG&nbsp;TH&Aacute;NG)</td> <td style="text-align: center;">BẰNG LỜI MỜI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT</td> <td style="text-align: center;">4,888,000<br />(x5 doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CẤP THƯỞNG <br />(TIỀN THƯỞNG KHI N&Acirc;NG CẤP)</td> <td style="text-align: center;">4,888,000<br />(x5&nbsp;doanh thu)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(THỂ THAO)</td> <td style="text-align: center;">1.50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(LIVE CASINO)</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HO&Agrave;N TRẢ H&Agrave;NG NG&Agrave;Y<br />(SLOT GAMES)</td> <td style="text-align: center;">1.00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HẠN MỨC R&Uacute;T TIỀN TRONG NG&Agrave;Y</td> <td style="text-align: center;">KH&Ocirc;NG GIỚI HẠN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">QU&Agrave; TẶNG&nbsp;TH&Aacute;NG</td> <td style="text-align: center;"><span style="color: #ffff00;"><a style="color: #ffff00;" href="https://www.xemayhuyhoang.com/xe-may/sh-160i-phien-ban-dac-biet-264.html">HONDA SH160I BẢN ĐẶC BIỆT</a></span><br />(KHI T&Iacute;CH LŨY THUA 2 TỶ TRONG TH&Aacute;NG)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">V&Eacute; KỲ NGHỈ</td> <td style="text-align: center;">✔️</td> </tr> </tbody> </table> )
  • VIP 1
  • VIP 2
  • VIP 3
  • VIP 4
  • VIP 5
  • VIP 6
  • VIP 7
  • VIP 8
  • VIP 9
  • VIP 10
VIP 1
Thêm Thông Tin
VIP 1
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 1
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) -
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) -
DOANH THU XUỐNG HẠNG (TRONG THÁNG) -
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT -
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
-
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.40%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.40%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT -
QUÀ TẶNG THÁNG -
VÉ KỲ NGHỈ -
VIP 2
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 2
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 1,000,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 200,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG THÁNG) 130,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 288,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
288,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.45%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.45%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG THÁNG APPLE IPAD PRO M2 11INCH
(KHI TÍCH LŨY THUA 400 TRIỆU TRONG THÁNG)
VÉ KỲ NGHỈ -
VIP 3
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 3
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 1,800,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 300,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG THÁNG) 230,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 388,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
388,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.50%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG THÁNG IPHONE 15 PRO MAX 256GB
(KHI TÍCH LŨY THUA 600 TRIỆU TRONG THÁNG)
VÉ KỲ NGHỈ -
VIP 4
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 4
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 3,500,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 500,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG THÁNG) 380,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 688,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
688,000 đồng
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.55%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.55%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG THÁNG APPLE IMAC M3 24INCH
(KHI TÍCH LŨY THUA 800 TRIỆU TRONG THÁNG)
VÉ KỲ NGHỈ -
VIP 5
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 5
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 6,000,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 800,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG THÁNG) 680,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 888,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
888,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.60%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.60%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG THÁNG HONDA WINER X 2024
(KHI TÍCH LŨY THUA 1 TỶ TRONG THÁNG)
VÉ KỲ NGHỈ -
VIP 6
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 6
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 8,000,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 1,000,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG THÁNG) 1,000,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 1,288,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
1,288,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.65%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.65%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG THÁNG HONDA SH MODE 125
(KHI TÍCH LŨY THUA 1 TỶ 2 TRONG THÁNG)
VÉ KỲ NGHỈ -

 

VIP 7
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 7
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 20,000,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 2,000,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG THÁNG) 2,200,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 1,888,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
1,888,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.70%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.70%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG THÁNG GHẾ MASSAGE KINGSPORT G94
(KHI TÍCH LŨY THUA 1 TỶ 4 TRONG THÁNG)
VÉ KỲ NGHỈ -
VIP 8
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 8
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 30,000,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 3,000,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG THÁNG) 3,800,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 2,888,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
2,888,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.80%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.80%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG THÁNG DÀN KARAOKE JBL 02
(KHI TÍCH LŨY THUA 1 TỶ 6 TRONG THÁNG)
VÉ KỲ NGHỈ ✔️

 

VIP 9
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 9
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 50,000,000,000
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) 5,000,000,000
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG THÁNG) 7,000,000,000
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 3,888,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
3,888,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
0.90%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
0.90%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG THÁNG TIVI SAMSUNG NEO 8K 65INCH
(KHI TÍCH LŨY THUA 1 TỶ 8 TRONG THÁNG)
VÉ KỲ NGHỈ ✔️
VIP 10
x
CẤP THÀNH VIÊN VIP 10
DOANH THU TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) BẰNG LỜI MỜI
TIỀN GỬI TÍCH LŨY (TRONG THÁNG) BẰNG LỜI MỜI
DOANH THU DUY TRÌ (TRONG THÁNG) BẰNG LỜI MỜI
TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT 4,888,000
(x5 doanh thu)
CẤP THƯỞNG
(TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP)
4,888,000
(x5 doanh thu)
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(THỂ THAO)
1.50%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(LIVE CASINO)
1.00%
HOÀN TRẢ HÀNG NGÀY
(SLOT GAMES)
1.00%
HẠN MỨC RÚT TIỀN TRONG NGÀY KHÔNG GIỚI HẠN
HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT ✔️
QUÀ TẶNG THÁNG HONDA SH160I BẢN ĐẶC BIỆT
(KHI TÍCH LŨY THUA 2 TỶ TRONG THÁNG)
VÉ KỲ NGHỈ ✔️

1. Mỗi cấp độ VIP đạt doanh thu và tiền gửi tích lũy sẽ tự động nâng cấp.
2. Duy trì cấp VIP được tính 30 ngày một lần, Nếu không đạt được mục tiêu doanh thu sẽ tự động bị hạ cấp.
3. (TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT) chỉ có thể được nhận mỗi năm một lần.
4. (TIỀN THƯỞNG KHI NÂNG CẤP) chỉ có thể được nhận một lần cho mỗi cấp VIP.
5. (QUÀ TẶNG THÁNG) chỉ có thể được nhận một lần cho mỗi cấp VIP.
6. Tất cả tiền thưởng phải đạt được mục tiêu doanh thu trước khi có thể rút.
7. (VÉ KỲ NGHỈ) vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết.
8. K9WIN có quyền giải thích, thay đổi và vô hiệu hóa các quy định của thành viên VIP.
9. Áp dụng Điều khoản & Điều kiện Khuyến mại Chung.